Servitutsvägar

Vägföreningen ansvarar inte för de servitutsvägar som finns i området. Servitut för väg är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg . Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.  Om inget annat avtalats är det den fastighet som utnyttjar (den s.k härskande fastigheten) servitutsvägen som ska underhålla denna.