Ny-, om- eller tillbyggnation

Vad gäller?

Våra vägar har en god standard som med god skötsel och normalt slitage kan bibehållas under många år framöver. Beläggningen påverkas starkt av trafik med tunga fordon, framförallt fordon med högt axeltryck t. ex. betongbilar, schaktbilar, grus och makadamtransporter. Dessa fordon ger en stor påverkan på beläggningens hållbarhet utefter hela vägsträckan genom lokalt mycket stor belastning.

Trafik med sådana fordon, eller annan verksamhet som ger onormalt slitage, förekommer framförallt vid byggverksamhet och schaktningsarbeten på enskilda fastigheter.

Enligt Anläggningslagen (1973:1149) § 48 a, har en fastighetsägare att utge skälig slitageersättning, om vägen används tillfälligt i väsentligt större omfattning än som anses svara mot fastighetens normala andelstal.

Med ”väsentligt större omfattning” menas i detta sammanhang husbyggnation, (ny-, om- eller tillbyggnad av större omfattning). Även andra former av schaktningsarbeten omfattas av denna lag.

Gislövs vägförenings rutiner vid byggnation och schaktningsarbeten.

Fastighetsägaren/vägföreningsmedlemmen anmäler i god tid kommande byggnation till styrelsen.

Vägföreningen tillsammans med fastighetsägaren, genomför en besiktning av aktuell vägsträcka före igångsättandet av byggnationen, där vägens kondition dokumenteras.

När byggnationen är slutförd skall fastighetsägaren anmäla detta till vägföreningen som tillsammans med fastighetsägaren efterbesiktigar för att kontrollera om skador uppkommit.

Vår vägförening tar inte ut någon fast slitageersättning utan kräver istället att fastighetsägaren åtgärdar de skador som uppkommit p.g.a. byggnationen. Detta skall ske i samförstånd med vägföreningen.