Avgifter

Avgifter 2020/2021

Andelsavgift 300 kr/andel

Andelstal:

Obebyggd tomt: 1

Fritidshus: 2

Permanentbostad: 3

Avgiften skall erläggas av den som äger fastigheten per den 30 april men eventuell ny ägare är även betalningsskyldig.

Specialfastigheter: särskilt andelstal

 

Lantmäteriet fastställer inträdesavgiften för nybildad fastighet efter beräkning i varje enskilt fall.

Vägföreningens Plusgiro: 438306-3 Bankgiro:773-6739

 

Nybyggnation

Om du ska bygga nytt kontakta alltid styrelsen för Gislövs Vägförening så att vi tillsammans kan besiktiga aktuellt vägavsnitt före och efter byggnation. Om skador uppstår på vägarna vid nybyggnation eller större ombyggnad, belastas fastighetsägaren den faktiska kostnaden för dessa.