Avgifter

Avgifter 2021/2022

Andelsavgift 300 kr/andel

Andelstal:
Obebyggd tomt: 1
Fritidshus: 2
Permanentbostad: 3
Specialfastigheter: särskilt andelstal

Avgiften skall erläggas av den som äger fastigheten per den 30 april men eventuell ny ägare är även betalningsskyldig.

Lantmäteriet fastställer inträdesavgiften för nybildad fastighet efter beräkning i varje enskilt fall.

Vägföreningens Plusgiro: 438306-3 Bankgiro:773-6739

Nybyggnation
Om du ska bygga nytt kontakta alltid vägföreningens styrelse för Gislövs vägförening så att vi tillsammans kan besiktiga aktuellt vägavsnitt före och efter byggnation. Om skador uppstår på vägarna vid nybyggnation eller större ombyggnad, belastas fastighetsägaren den faktiska kostnaden för dessa.