Andelstal och årsavgift

Andelstal:
Obebyggd tomt: 1
Fritidshus: 2
Permanentbostad: 3
Specialfastigheter: särskilt andelstal
Inträdesavgift för nybildad fastighet: varierande beroende på fastighet.

Andelsavgift 300 kr/andel
Vägföreningens Plusgiro: 438306-3 Bankgiro:773-6739
Fakturan skickas ut i augusti och ska vara betald 30 sept.