Uppdatering från styrelsen mars 2023

I samband med årsmötet fick vi in nya krafter i styrelsen i form av Anna Rydén, Johan Lindqvist och Linus Svensson vilket har varit ett välkommet tillskott med ny energi. Som redovisades på årsmötet så har föreningen en ansträngd ekonomi under innevarande verksamhetsår på grund av de stora investeringar som gjorts tidigare år med asfaltering och belysningsarmaturer samt utbyggnad av Modeshögsvägens förlängning i öster.
Föreningen kommer därför att ha fokus på förvaltning under innevarande verksamhetsår. Vi har fortfarande problem med översvämningar på korsningen Järabacksvägen/Ättehögsvägen och där finns en dialog med Trelleborgs kommun som äger ledningsnätet för dagvatten. Detta omfattas inte av föreningens anläggningsbeslut. Styrelsen har en utsedd kontaktperson i frågan som har dialogen med kommunen.
När det gäller Modeshögsvägens förlängning till öster kommer asfaltering att ske när alla tomter är bebyggda. I väntan på asfaltering kommer vi att hålla den grusade vägen i godtagbart skick. Återställning av den tidigare cykelbanan kommer att ske som ett gemensamt projekt med Trelleborgs kommun då de grävt för vatten och avlopp i föreningens väg.
Under hösten har styrelsen synts i området utrustade med stegar, såg och kärra för att röja undan växtlighet som hänger in över vägbanan. Vi påminner dig som fastighetsägare att hålla efter växtligheten i anslutning till din fastighet.