Andelstal och årsavgift

Andelstal:
Obebyggd tomt: 1
Fritidshus: 2
Permanentbostad: 3
Specialfastigheter: särskilt andelstal
Inträdesavgift för nybildad fastighet: varierande beroende på fastighet.

Ändring av andelstal
Fastighetsägare skall meddela styrelsen när användningen av en fastighet motiverar en höjning av andelstalet. Ändring kan vara från tomt till fritidsfastighet eller permanentbostad. Styrelsen registrerar ändring av andelstal hos Lantmäteriet.

Observera dock att andelstal aldrig kan justeras neråt även om nyttjandet skulle förändras.

Årsavgift
Andelsavgift 300 kr/andel
Vägföreningens Plusgiro: 438306-3 Bankgiro:773-6739
Fakturan skickas ut i augusti och ska vara betald 30 sept.