Servitutsvägar

Vägföreningen ansvarar inte för de servitutsvägar som finns i området. Servitut för väg är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg . Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.  Om inget annat avtalats är det den fastighet som utnyttjar (den s.k härskande fastigheten) servitutsvägen som ska underhålla denna.

Tillåtet att gå, cykla och rida på Servitutsväg
Vägens ägare får bara stänga av vägen för trafik med motordrivna fordon. Ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen. Däremot finns möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon. Men sådana förbud är ovanliga.