Summering av årsmötet

Tisdagen den 21 juni höll vägföreningen ordinarie årsmöte på Serresjöskolan. Styrelsen redogjorde för det gångna verksamhetsåret och presenterade även sitt förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Under 2021/22 har stora investeringar gjorts genom asfaltering av våra vägar samt utbyggnad av belysning i den östra delen av vårt område. Dessa investeringar har gjorts med föreningens egna medel. Vägarna är nu i gott skick och styrelsen gör bedömningen att inga större insatser behövs under 2022/23. När nybyggnationen i östra delen av Modeshögsvägen är klar kommer dessa ytor att återställas enligt överenskommelse som föreningen har med kommunen.

Förändringar i styrelsen
Sven-Ingvar Göransson och Lennart Larsson hade avböjt omval till styrelsen och avtackades för sitt långvariga engagemang i föreningen. Även Annica Rosengren och Sofia Andersson som inte var med på mötet hade avböjt omval. Ny ordförande för föreningen är Andreas Lindsjö. Nya ledamöter i styrelsen är Linus Svensson, Johan Lindqvist och Anna Rydén.

Protokoll
Protokoll från årsmötet kommer att publiceras på hemsidan och på föreningens anslagstavla.