Sammandrag från Styrelsemöte den 23 maj

Genomgång av ekonomin. Betydande förbättringar av våra vägar på flera sträckor och komplettering av vägbelysningen i den östra delen av vårt område har medfört ett driftsunderskott för verksamhetsåret 2021/22. Det innebär att vi under det kommande verksamhetsåret endast kommer att genomföra nödvändigt underhållsarbete.

Modeshögsvägens östra del kommer att återställas / renoveras och breddas först när byggnationen där är klar – vilket inte kommer att vara fallet under det kommande verksamhetsåret. Kommunen borde att stå för en stor del av dessa kostnader då man har grävt upp stora delar av vägen för sin egen infrastruktur som el, vatten mm. Telia / Skanova har lagt ner fiber samordnat med den grävning som skett för våra belysnings-elkablar.

Vi väntar fortfarande på besked från kommunen om åtgärder för att lösa vattenproblemen på Järabacks- och Ättehögsvägen. Förhoppningen är att problemen skall vara lösta under året dvs 31.12 2022. I annat fall får vi undersöka med juridisk expertis hur frågan skall hanteras.

Vid årsmötet kommer flera ledamöter att lämna styrelsen efter många års arbete och nya kandidater diskuteras nu med valberedningen och styrelsen.

Vägskyltar kommer på flera ställen att tas bort / sättas upp. Vår ekonomi kommer att styra när i tiden detta sker.

Årsmötet är väl förberett och skall äga rum den 21 juni kl 19 på Serresjöskolan.