Sammandrag från styrelsemöte 2 mars

 

Alla medlemsavgifter är inbetalda och föreningens ekonomi följer budget. Nybyggnation är igång i vårt områdes östra del. Modeshögsvägen kommer att delvis läggas om och breddas när byggnationen är klar. Vi diskuterar också med Telia nedläggning av Fiber för de nya fastigheterna. Ett flertal fastigheter har fått ändrade andelstal till följd av byggnation vilket också har registrerats hos Lantmäteriet.

Översvämningarna på Järabacks- och Ättehögsvägarna diskuteras med Trelleborgs kommun. Ett avtal har träffats där kommunen förbinder sig att skyndsamt åtgärda problemet. En översyn av skyltning inom området – återvändsgata mm – kommer att göras.

Information om placering av sopkärl finns på hemsidan. Det finns ett mindre antal fastighetsägare som idag inte följer detta. Vi kommer att informera dessa och hoppas slippa vidtaga rättsliga åtgärder.

Styrelsen beslutade att årsmötet kommer att äga rum tisdagen den 21 juni. Nästa ordinarie styrelsesammanträde kommer att hållas den 23 maj.